Våra stadgar

Sáminuorra, riksorganisationerna Same Ätnam och Samernas Riksförbund har genom utfärdande av gåvobrev anslagit grundkapital för bildande av Den Samiska Minnesfonden.

Med anledning därav har följande stadgar antagits.

1.

Benämningen skall vara DEN SAMISKA MINNESFONDEN.
Nedan kallad Minnesfonden.

2.

Minnesfonden har bildats genom gåvobrev utfärdade av ovan angivna organisationer och med föreskrift att Minnesfonden som huvudsakligt ändamål skall främja forskning och vetenskaplig utbildning avseende samiska förhållanden.

3.

Minnesfondens grundkapital består av dels det grundkapital organisationerna genom gåvobrev tillskjutit, dels också det ytterligare medel som Minnesfonden senare kan komma att tillföras från andra genom gåvor eller testamentoriska förhållanden.

4.

Till fullgörande av Minnesfondens ändamål skall i första hand användas avkastningen av det i punkt 3 omnämnda kapitalet. Minnesfondens styrelse skall verka för att avkastningen av kapitalet tillsammans med de ytterligare medel som kunnat anskaffas föreslår till fullgörande av Minnesfondens ändamål. Styrelsen får i särskilt angelägna fall besluta att använda även en del av Minnesfondens kapital för det ändamålet.

5.

Minnesfonden förvaltas och företräds av en styrelse med säte i Norrbottens län. Styrelsen skall bestå av fyra (4) ledamöter. Envar organisation utser en ledamot, vilka gemensamt utser en fjärde ledamot tillika Minnesfondens ordförande. Till ledamöter som organisationerna utser bör utses en suppleant. Ledamot och i förekommande fall suppleant utses för en mandatperiod om två (2) år.

6.

Styrelsen är beslutsför när minst tre (3) av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

7.

Minnesfondens styrelse är vid placering av Minnesfondens tillgångar ej bunden till visst eller vissa slags placeringsobjekt.

8.

Minnesfondens firma tecknas av styrelsen eller av den styrelsen därtill utser.

9.

Styrelsen meddelar de ytterligare bestämmelser som bedöms vara behövliga i Minnesfondens verksamhet.

10.

Vid Minnesfondens sammanträden skall föras protokoll som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen skall förvaras i nummerföljd och förvaltas på betryggande sätt. För Minnesfonden skall föras erforderliga räkenskaper som skall avslutas den 31 december varje år.

11.

För granskning av Minnesfondens räkenskaper skall styrelsen utse två (2) revisorer.

12.

De personer som kan utses till revisorer skall ha väl vitsordade erfarenheter och kunnighet inom området. Revisorernas utses för en mandattid om två (2) år.

13.

Senast den 30 mars året efter räkenskapernas utgång skall styrelsens förvaltningsberättelse och Minnesfondens räkenskaper överlämnas till revisorerna, som har att avge en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter kan tillstyrkas. Förvaltningsberättelse jämte bilagor och revisionsberättelse skall överlämnas till respektive organisation för vidtagande av de åtgärder vartill revisorernas yttrande kan föranleda.

14.

Ändring av dessa stadgar, utom såvitt gäller ändamålsbestämning enligt punkt 2, får ske genom enhälligt styrelsebeslut. Dessa stadgar är beslutade av respektive i Minnesfonden ingående organisation, på förslag av Minnesfondens styrelse.